Firma

O firmie

Drukuj PDF

Firma Business Assistance sp z o.o. ma przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do wsp?pracy w zakresie spraw zwi?zanych z segmentem obrotu nieruchomo?ci. Jeste?my na rynku od 2008r. Pocz?tkowo dzia?ania nasze by?y ukierunkowane jedynie na obs?ug? obcokrajowcw przyje?d?aj?cych do korporacji zachodnich na Podkarpaciu.

Zadowolenie naszych Klientw tak indywidualnych jak rwnie? firm sta?o si? nasz? wizytwk?.

Posiadamy licencj? na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie obrotu nieruchomo?ciami, (ktr? prowadzimy pod adresem: www.domjakdom.pl), do?wiadczenie i zaanga?owanie.

Istnieje mo?liwo?? prowadzenia obs?ugi w j?zyku angielskim. Naszymi Klientami oprcz Polakw by?y rwnie? osoby ze Stanw Zjednoczonych, Kanady, Belgii, Japonii, Korei, Brazylii czy W?och.

Jako?? obs?ugi zosta?a doceniona przez naszych Klientw i okre?lona jako w pe?ni profesjonalna, co znalaz?o umocowanie w wystawionych listach referencyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy.